Ogólne warunki handlowe

Zakres stosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe “OWH” odnoszą się do działu handlowego firmy sixa GmbH, Hohlstrasse 176, 8004 Zurych, Szwajcaria (zwanej dalej “Firmą”). Spółka jest właścicielem i operatorem platformy “keyportal” i oferuje klucze produktowe do aktywacji odpowiednich programów komputerowych. Licencja powstaje wyłącznie poprzez odpowiednią instalację i akceptację warunków użytkowania, które regulują prawo użytkowania pomiędzy Tobą a danym producentem.
 2. Niniejsze warunki obowiązują dla wyżej wymienionych obszarów, jak również dla dalszych usług, które firma świadczy bezpośrednio i pośrednio na rzecz klienta.
 3. Zamówienie zostaje potwierdzone przez dostawcę. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania zamówienia przez kupującego.
 4. Niniejsze warunki obowiązują również w przypadku umów sprzedaży, które zostały zawarte w inny sposób, np. telefonicznie, faksem lub listownie. Klienci zostaną poinformowani w potwierdzeniu zamówienia, gdzie mogą pobrać OWH w Internecie.

Ceny

 1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Ważne są ceny obowiązujące w momencie zawarcia umowy na stronie internetowej “keyportal” lub według oddzielnego cennika firmy. Dla klienta ważne są ceny obowiązujące w momencie zawarcia umowy.
 2. Ceny podane są w CHF. Podatek VAT i obróbka są wliczone w cenę.
 3. Warunki promocji i rabatów są dostępne wraz z odpowiednią informacją.

Odpowiedzialność i gwarancja aktywacji

 1. Klucz zostanie wysłany w ciągu 24h, w większości przypadków natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Jeśli klucz nie działa, wymienimy go natychmiast bezpłatnie! (W pewnych okolicznościach aktywacja przy użyciu innych/zmodyfikowanych wersji z Internetu/sprzedaży detalicznej może się nie powieść. Zdarza się to bardzo rzadko, ale jeśli tak się stanie, natychmiast otrzymasz nowy klucz. Nie ma więc żadnego ryzyka).

Zastosowanie

 1. Licencja przeznaczona jest do jednorazowej aktywacji na jednym komputerze. Okres użytkowania jest nieograniczony tak długo, jak produkt jest używany na tym samym urządzeniu. Jeśli komputer zostanie ponownie sformatowany, zainstalowany lub dokonane zostaną zmiany w sprzęcie, nie ma gwarancji, że klucz licencyjny będzie nadal na nim działał.

Wersja do pobrania

 1. Dostawa jest kompletna z elektronicznym transferem licencji po zakupie, nie ma wysyłki pocztą. Jeśli wolisz pamięć USB lub DVD z plikiem instalacyjnym, chętnie wyślemy je do Ciebie za dodatkową opłatą. W przypadku pamięci USB i DVD wystarczy dwukrotnie kliknąć na plik startowy lub setup, a instalacja rozpocznie się sama. Następnie wystarczy wprowadzić klucz licencyjny, gdy pojawi się monit, a instalacja będzie w pełni automatyczna z pamięci USB lub płyty DVD.

Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty zafakturowanej kwoty w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury. Chyba, że zapłacił już kwotę podczas procesu zamówienia za pomocą karty kredytowej, Paypal, TWINT lub innych systemów płatności.
 2. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona w wyżej wymienionym terminie, klient zostanie upomniany. Jeśli klient nie ureguluje faktury w wyznaczonym terminie, automatycznie popada w zwłokę. Od momentu zwłoki klientowi należą się odsetki za zwłokę w wysokości 5%.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty z góry w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 4. Potrącenie zafakturowanej kwoty z jakimkolwiek roszczeniem, jakie Klient może mieć wobec Spółki, jest niedozwolone.
 5. Spółka ma prawo odmówić świadczenia usług, dostawy produktu lub udzielenia licencji w przypadku zwłoki w płatności.

Obowiązki spółki

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, Spółka wypełni swoje zobowiązanie poprzez dostarczenie uzgodnionej usługi.
 2. Większość usług Spółki jest świadczona przez Internet. Dla wszystkich innych usług miejscem wykonania jest siedziba Spółki, chyba że uzgodniono inaczej.

Obowiązki klienta

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z prawa do użytkowania tylko w zakresie udzielonego mu prawa. Klient jest w pełni odpowiedzialny za przechowywanie swoich danych dostępowych i haseł. Klient jest odpowiedzialny za treść zapisanych danych i informacji.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poczynienia wszelkich ustaleń niezbędnych do wykonania usługi przez Spółkę. Klient dokona uzgodnień w uzgodnionym miejscu, w uzgodnionym czasie i w uzgodnionym zakresie. W zależności od okoliczności, może to obejmować dostarczenie Firmie odpowiednich informacji i dokumentacji.
 3. Poprzez akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych Klient potwierdza również, że posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych i jest pełnoletni. Rejestrując się, klient wyraźnie oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe, aktualne i zgodne z prawami osób trzecich, dobrymi obyczajami i prawem.

Zachowanie tytułu prawnego

 1. Prawo własności produktów pozostaje przy firmie do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu. Do tego czasu klient nie może rozporządzać produktami, w szczególności nie może ich sprzedawać, wynajmować ani zastawiać.

Gwarancja

 1. Spółka dołoży starań, aby zapewnić dobrą dostępność i podejmie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony keyportal przed ingerencją osób trzecich.
 2. Firma nie może jednak zagwarantować, że keyportal i oferowane usługi będą działać bez zakłóceń lub nieprawidłowo, ani nie może zagwarantować, że pliki są wolne od wirusów. Firma nie gwarantuje rzeczowej i merytorycznej poprawności, kompletności i rzetelności lub jakości publikowanych lub przekazywanych informacji i dokumentów. Nie może również zagwarantować, że nie będzie spamu, złośliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego, ataków hakerskich lub phishingowych itp., które utrudniają korzystanie z usługi, uszkadzają infrastrukturę (na przykład urządzenia końcowe, komputer) klienta lub w inny sposób szkodzą klientowi. Firma nie może zagwarantować faktycznej i merytorycznej poprawności, kompletności i niezawodności lub jakości dostarczanych, publikowanych lub przekazywanych informacji i procesów, jak również wyników pracy w ramach Usług. Wszelkie problemy lub wady muszą być natychmiast zgłaszane Spółce.

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za wszelkie szkody pośrednie lub następcze jest całkowicie wykluczona.
 2. Odpowiedzialność za bezpośrednie szkody jest ograniczona do kwoty usługi, produktu lub licencji zakupionej przez klienta. To ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do bezpośrednich szkód spowodowanych rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do produktów, usług i wszelkich znaków towarowych należą do firmy lub jest ona uprawniona do ich używania przez właściciela.
 2. Ani niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, ani poszczególne umowy z nimi związane nie obejmują przeniesienia praw własności intelektualnej, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone.
 3. Poza tym zabronione jest dalsze wykorzystywanie, publikowanie i udostępnianie informacji, zdjęć, tekstów lub innych rzeczy, które klient otrzyma w związku z tymi postanowieniami. Chyba że jest to wyraźnie zatwierdzone przez firmę.
 4. Jeśli Klient wykorzystuje w związku z Firmą treści, teksty lub materiały graficzne, do których prawa własności posiadają osoby trzecie, Klient zapewni, że nie zostaną naruszone żadne prawa własności osób trzecich.

Ochrona danych

 1. Spółka może przetwarzać i wykorzystywać dane zarejestrowane w związku z zawarciem umowy w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z umowy. Spółka podejmie środki niezbędne do zabezpieczenia danych zgodnie z przepisami prawa. Klient w pełni zgadza się na przechowywanie i umowne wykorzystanie jego danych przez Spółkę i jest świadomy, że Spółka jest zobowiązana i uprawniona do ujawnienia informacji od Klienta tym lub osobom trzecim na podstawie nakazu sądów lub władz. Jeżeli klient wyraźnie tego nie zabronił, firma może wykorzystywać dane do celów marketingowych, jak również przekazywać je swoim partnerom w celach reklamowych. Dane niezbędne do realizacji usługi mogą być również przekazywane zleconym partnerom serwisowym lub innym osobom trzecim.
 2. Ponadto obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych.

Zmiany

 1. Te ogólne warunki mogą być zmienione przez firmę w dowolnym momencie.
 2. Nowa wersja wchodzi w życie poprzez publikację na stronie internetowej spółki.
 3. Dla Klienta obowiązuje wersja Ogólnych Warunków Handlowych obowiązująca w momencie zawarcia umowy. O ile klient nie zgodził się na nowszą wersję OWH.

Priorytet

 1. Niniejsze OWH mają pierwszeństwo przed wszystkimi starszymi postanowieniami i umowami. Jedynie postanowienia poszczególnych umów, które precyzują postanowienia niniejszych OWU, mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWU.

Klauzula rozdzielności

 1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy lub jakiegokolwiek załącznika do niej jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałej części umowy. Strony umowy zastąpią nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie jak najbardziej zbliżone do zamierzonego celu gospodarczego nieważnego postanowienia. To samo odnosi się do wszelkich luk w umowie.

Poufność

 1. Obie strony zobowiązują się traktować wszystkie informacje przekazane lub uzyskane w związku z usługami jako poufne. Obowiązek ten pozostaje w mocy również po rozwiązaniu umowy.

Informacje prawne

 1. Oferujemy wyłącznie klucze produktów do aktywacji odpowiednich programów komputerowych. Licencja powstaje wyłącznie poprzez odpowiednią instalację i akceptację warunków użytkowania, które regulują prawo użytkowania pomiędzy Tobą a danym producentem. Wystąpiła zasada wyczerpania. Z reguły licencja zostaje “zużyta” z chwilą pierwszego zgodnego z prawem wprowadzenia jej do obrotu. Niniejsza oferta dotyczy oprogramowania, które zostało wprowadzone na rynek do nieograniczonego użytku w postaci aktywowalnego klucza produktu z możliwością pobrania programu. Microsoft otrzymał za to odpowiednie wynagrodzenie. Licencja od firmy Microsoft uprawnia do pobierania i używania aktualizacji.
 2. W naszej firmie mogą Państwo nabyć po szczególnie atrakcyjnych cenach używane licencje z umów licencyjnych typu volume, które z prawnego punktu widzenia należy traktować tak samo jak części licencji typu volume przy pierwszym zakupie. Podział licencji wolumenowych w celu oddzielnej odsprzedaży jest legalny.

Prawo właściwe / Miejsce jurysdykcji

 1. Niniejsze OWH podlegają prawu szwajcarskiemu. O ile nie obowiązują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwy jest sąd w miejscu siedziby spółki. Wyraźnie wyklucza się Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (SR 0.221.221.1).